Χώρα Νάξου, Κυκλάδες
1234

Ενημέρωση γονέων 

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

Τάξη Α!:Παρασκευή  10.45 ? 11.30

 Τάξη Β!:Παρασκευή11.45 ? 12.25

 Τάξη Γ!:  Τετάρτη  10.45 ? 11.30

Τάξη Δ!:Τετάρτη  10.00 ? 10.45                    

Τάξη Ε!:Τετάρτη13.15 ? 14.00

Τάξη ΣΤ!:Παρασκευή  10.45 ? 11.45

 

Δανειστική Βιβλιοθήκη 

Στο Σχολείο μας λειτουργεί παιδική δανειστική Βιβλιοθήκη η οποία εμπλουτίστηκε με την αγορά πολλών παιδικών λογοτεχνικών βιβλίων από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με δωρεές από γονείς και δασκάλους.

Προαύλιος Χώρος  

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου μας προκειμένου να ομορφύνει ακόμα περισσότερο τον προαύλιο χώρο, ανέλαβε τα έξοδα της δενδροφύτευσης του και την τοποθέτηση αυτόματου ποτίσματος.

Υποχρέωση όλων μας τώρα είναι η φροντίδα των μικρών δέντρων-θάμνων-λουλουδιών                                                                        και η προστασία τους.

 

4ο Δημοτικό 

Όλοι, χωρίς εξαίρεσιν, έχουν χρέος να ηξεύρουν γράμματα. Η Πατρίς έχει να καταστήση σχο­λεία εις όλα τα χωρία δια τα αρσενικά και θηλυκά παι­δία. Εκ των γραμμάτων γεννάται η προκοπή, με την οποίαν λάμπουν τα ελεύθερα έθνη.

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ.

Πόσοι μας βλέπουν; 

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 9 επισκέπτες και κανένα μέλος

Σφάλμα
  • Can't create/write to file '/tmp/#sql_52a_338.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM m1fh7_content AS a LEFT JOIN m1fh7_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN m1fh7_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN m1fh7_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM m1fh7_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN m1fh7_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN m1fh7_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM m1fh7_categories AS cat JOIN m1fh7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN m1fh7_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-19 05:31:44') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-19 05:31:44') AND a.catid IN (2,8) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC LIMIT 0, 1 Can't create/write to file '/tmp/#sql_52a_338.MAI' (Errcode: 28 "No space left on device") SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM m1fh7_content AS a LEFT JOIN m1fh7_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN m1fh7_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN m1fh7_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN ( SELECT contact.user_id, MAX(contact.id) AS id, contact.language FROM m1fh7_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 GROUP BY contact.user_id, contact.language) AS contact ON contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN m1fh7_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN m1fh7_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM m1fh7_categories AS cat JOIN m1fh7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN m1fh7_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-19 05:31:44') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-19 05:31:44') AND a.catid IN (2,8) GROUP BY a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.created, a.modified, a.modified_by, uam.name, a.publish_up, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.fulltext, a.state, a.publish_down, badcats.id, c.title, c.path, c.access, c.alias, uam.id, ua.name, ua.email, contact.id, parent.title, parent.id, parent.path, parent.alias, v.rating_sum, v.rating_count, c.published, c.lft, a.ordering, parent.lft, fp.ordering, c.id, a.images, a.urls ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created DESC